Filters

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten in Nederland hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Deze ondersteuning wordt geboden door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Welke ondersteuning biedt de Wmo?

De Wmo zorgt voor:
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Ondersteuning voor de mantelzorger om deze tijdelijk te ontlasten
 • Een beschermde woonomgeving voor mensen die aan een psychische stoornis leiden
 • Opvang bij huiselijk geweld
 • Opvang voor daklozen
De aanspraak op de Wmo dient te worden aangevraagd. Dit kan gedaan worden bij de lokale gemeente. De gemeente zal dan onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie en zo beoordelen of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo.
Het onderzoek van de gemeente wordt samen met u en eventueel mensen uit uw omgeving gedaan. Hierbij wordt als eerste beoordeeld wat de hulpvrager zelf nog kan en of mensen uit het sociale netwerk kunnen bijdragen aan hulp.
Wanneer blijkt dat de hulpvrager onvoldoende zelfredzaam is of niet goed kan meedoen in de maatschappij, is de gemeente verplicht om ondersteuning vanuit de Wmo aan te bieden.
De gemeente zal hierbij altijd een maatwerkvoorziening met de zorgbehoevende treffen. Voorbeelden van deze maatwerkvoorzieningen zijn:
 • Vervoersvoorziening
 • Individuele begeleiding
 • Beschermde woonplek
 • Dagbesteding
 • Respijtzorg
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Huishoudelijke hulp
Er zijn ook situaties waarbij algemene voorzieningen goed aansluiten op de zorgwens. Voorbeelden van deze algemene voorzieningen zijn:
 • Boodschappendienst
 • Maaltijdverzorging
 • Ontmoetingsruimte voor eenzame mensen
 • Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang en blijf-van-mijn-lijfhuizen)
Voor de hierboven genoemde voorzieningen mag de gemeente een eigen bijdrage vragen.


CAK-vergoedingen

Voor voorzieningen die worden getroffen vanuit de Wmo dient een eigen bijdrage te worden betaald. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor, ook wel CAK genoemd. Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Het CAK voert 5 wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze taken zijn:
 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Het doen van betalingen aan zorgaanbieder op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland
 • Regelingen treffen voor mensen die buiten het Nederlandse zorgstelstel vallen
  • Hieronder vallen de volgende regelingen:
  • De regeling wanbetalers
  • De regeling onverzekerden
  • De regeling gemoedsbezwaarden
  • De regeling onverzekerbare vreemdelingen
  • De buitenlandregeling
Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat de zorgvrager niets zelf hoeft te regelen voor de zorg en voorzieningen die worden geleverd.
Wanneer de aanvraag via de Wmo is goedgekeurd, ontvangt het CAK de benodigde gegevens van de gemeente en de belastingdienst. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
 • Gemeente:
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Adres
  • Burgerlijke staat
 • Belastingdienst
  • Inkomen
  • Vermogen
Op basis van deze gegevens wordt de ondersteuning geregeld en de hoogte van de eigen bijdrage bepaald. Hierbij wordt de maximale periodebijdrage bepaald. Dit is een bedrag dat maximaal betaald dient te worden per 4 weken. In het geval dat de kosten van de hulp of ondersteuning hoger zijn dan de maximale periodebijdrage, wordt de maximale periodebijdrage gehanteerd.
Als al deze gegevens door het CAK in kaart zijn gebracht zal de zorgbehoevende een startbrief ontvangen van het CAK. Hierin is aangegeven dat benodigde gegevens op orde zijn.
De factuur voor de eigen bijdrage wordt altijd na het leveren van ondersteuning gestuurd.

Wmo-Powerkaart


In de recente berichten over mistanden bij de levering van hulpmiddelen, val je van de ene verbazing in de andere. Ten eerste dat mensen die afhankelijk zijn van de Wmo-hulpmiddelen geen keuze hebben. Of liever gezegd, lijken te hebben.

Wie een rolstoel of een ander hulpmiddel aanvraagt bij de gemeentelijke Wmo-afdeling, krijgt te maken met een standaardpakket. Hiervan is gebleken dat diverse leveranciers de hoeveelheid aanvragen en het onderhouden van de hulpmiddelen niet meer bij kunnen houden.
Hoe kunnen uw cliënten toch het juiste hulpmiddel krijgen? Hiervoor kan de cliënt gebruik maken van de Wmo-Powerkaart. De Wmo-Powerkaart is een initiatief van Support Magazine, in samenwerking met Vegro.

De Wmo-Powerkaart schets in heldere en begrijpelijke taal twee krachtige wetsartikelen die u als Wmo-cliënt ten dienste staat. Dat zijn artikel 2.3.6 van de Wmo, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt, en artikel 2.3.2, dat u het recht geeft uw eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken.

Door alle regelingen wordt er soms niet meer gekeken welk hulpmiddel daadwerkelijk bij de cliënt past. Vegro helpt zowel de Wmo-consulent als de cliënt te kijken welk hulpmiddel echt nodig is en denkt mee wat mogelijk is per gemeente. Vegro heeft samenwerkingen met diverse leveranciers waardoor er altijd een geschikt hulpmiddel gevonden kan worden. Leveranciers zoals: Etac, Invacare, Ortho innovatief en United Care.

Wilt u meer informatie over de Wmo-Powerkaart of wilt u over een fysieke kaart beschikken dan kunt u terecht bij onze winkels.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden